• 17 noiembrie 2016 la 16:28

  sau altàdatà
  sau inainte de altàdatà
  iatà o pulà
  si iatà o pizdà
  iatà nenorocirea.

  numai cà de fiecare datà
  îti spui
  gata m-am invàtat minte:
  o s-o las sà facà asta
  si eu o sà fac ailaltà
  si n-o sà mai cer ca
  pânà acuma totul,
  doar putinà càldurà
  si putin sex si
  foarte putinà dragoste.

  acum sînt iaràsi în asteptare
  si nu mi-au ràmas prea multi ani.
  am bàtrînul meu radio
  si peretii galbeni din bucàtàrie.
  arunc întruna sticle goale
  si ciulesc urechea la
  pasii de pe hol.

  sper cà moartea contine
  mai putin de atît.

  Din volumul: DRAGOSTEA E UN CAINE VENIT DIN IAD
  in traducerea lui DAN SOCIU

  • Acest subiect a fost modificat acum 9 luni de Calin Vlasie Calin Vlasie.