• 29 decembrie 2016 la 14:43

  MERANI

  Mà poartà in zbor pe drumul fàrà pulberi Merani:
  Auzi, din urmà corbul cel ràu imi croncàne anii!
  Zboarà, Merani al meu, nestrunit galopînd,
  Gîndul meu negru destrame-l aripa-ti în vînt!

  Taie furtune, spintecà valuri,
  Zboarà fàrà de fricà peste genune-
  Zboarà în spume si drumul trecerii-n lume
  Neràbdàrii mele-l supune!
  Nu-ti fie teamà, înaripatul meu cal
  Ci sfideazà arsite si vînturi-
  Zboarà si n-are sà-ti cearà-ndurare
  Càlàretul tàu ce moare pe gînduri!

  Dragostea oarbà, suspin, le dai valului màrii,
  Nebunele tale aripi la portile zàrii!
  Zboarà Merani al meu ne strunit, galopînd,
  Gîndul meu negru destrame-l aripa-ti în vînt!

  Traducere de Dumitru M. ION
  Antologia poeziei Gruzine Editura MINERVA 1974

  • Acest subiect a fost modificat acum 7 luni de Calin Vlasie Calin Vlasie.